بیمه مسئولیت

در این نوع بیمه نامه افراد را در مقابل تمامی خطرات مالی و جانی تحت پوشش قرار دهید .