بیمه عمر و حوادث

در این نوع بیمه نامه با پرداخت مبلغ بسیار اندک می توانید خود را در مقابل خطر فوت ، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و از کارافتادگی و نقص عضو تحت پوشش قرار دهید .