بیمه تکمیل درمان

این نوع بیمه نامه ها که در اکثر مواقع بصورت گروهی ارائه می شوند ؛ تمامی هزینه های درمانی شما و خانواده تان را تحت پوشش قرار می دهد .