:: بیمه نامه زندگی فرزندان دانا ::

شرایط بیمه فرزندان دانا
علاوه بر پوشش های جامع ارمغان پوشش های ذیل ارائه شده
* ارائه پوشش معافیت بیمه شده از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه به هر علت .
* ارائه پرداخت مستمری به بیمه شده اصلی تا زمان شروع مستمری اصلی در صورت فوت بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه .
* ارائه پوشش معافیت بیمه شده ازپرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه گذار به هر علت در طول مدت بیمه نامه .
* ارائه پرداخت مستمری به بیمه شده اصلی تا زمان شروع مستمری اصلی در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه گذار به هر علت در طول مدت بیمه نامه بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی .